Generaties voor 1811

“Dit geslacht ontleent de naam aan de voorvader Sybold of Sybelts. Waar deze gewoond heeft weten we niet, want Roelf Sybelts wordt wel als afkomstig uit Doezum vermeld maar zijn ouders zijn daar niet gehuwd. Deze waren echter doopsgezind zodat we, daar de registers van de Doopsgezinde gemeenten slechts sporadisch bewaard zijn gebleven, geen geboorte van hem kunnen aantreffen. Overigens lijkt het niet onwaarschijnlijk dat Roelf geboren is in de omgeving van Surhuisterveen en Drachten waar zeer veel doopsgezinden woonachtig waren. Hem daar te zoeken is praktisch onmogelijk ook al door het ontbreken van archieven”.

Aldus de samenstellers van het stamboomboek Bolt dat al jaren in onze familie aanwezig is. Zij beschikten nog niet over internet en hebben hun informatie moeten zoeken in archieven en door zoveel mogelijk mensen die de achternaam Bolt hebben aan te schrijven. Dat ging niet zonder slag of stoot getuige de volgende passage uit het boek.

“Gaarne zouden we uitsluitend melding hebben gemaakt van de enthousiaste medewerking van de aangeschrevenen. Helaas de keerzijde kunnen we de lezers niet onthouden. Het moet ons van het hart dat geloofsstrijd en klassestrijd soms sterker waren dan het familiebesef en het saamhorigheidsgevoel om iets goeds tot stand te brengen. Wij kunnen niet begrijpen wat beide nu te maken hebben met de samenstelling van een familieboek dat nu eenmaal boven godsdienstige en politieke verschillen dient te staan. Toch hebben Bolt’en geweigerd hun medewerking te geven op bovengenoemde gronden”.

En zo worden in het voorwoord van het stamboomboek nog enkele voorbeelden gegeven van de problemen die de samenstellers ondervonden. Hier hebben we bij het internet gelukkig geen last van. Wat in het boek ontbreekt, is via internet aangevuld. Met name via de sites “alle Groningers”, “Genlias” en “Veencoloniale genealogien”.

In het stamboomboek worden de generaties van verschillende takken Bolt’en gevolgd. Strikt genomen zijn die geen familie van elkaar, de meeste takken namen de achternaam Bolt al eerder aan dan “mijn” tak, het geslacht uit Doezum. Na de nodige uurtjes speuren van vader naar vader en langs tal van internetsites ben ik uitgekomen bij Eeuwe Eeuwes. Zijn geboortedatum heb ik niet gevonden maar hij trouwde in 1632 in Doezum. In 1733 werd Roelof Sijbolts geboren, hij trouwde met Anje Jans. Hun zonen kregen voor het eerst de achternaam Bolt achter de toevoeging Roelfs, de dochters niet! Zij kregen alleen de toevoeging Roelfs.

Lees verder