Dirk Roelfs Bolt

De Groninger Courant meldt op 20-12-1853:

Te Doezum had den 18den een droevig ongeluk plaats. Een niet ongeacht arbeider, met name LAMMERT BOLT, ging met twee zijner kinderen uit om visch te vangen. Voorzien van een bijl en een mesje, daartoe afzonderlijk gemaakt, van weerskanten scherp en van een stevigen punt voorzien, heeft hij het ongeluk te vallen, met dat noodlottig gevolg, dat het mesje, hetwelk hij in zijn kamizoolszak *) gestoken had, hem in dien val tot diep in het ligchaam drong, en het hart zoodanig kwetste, dat er aan het behoud van zijn leven niet meer te denken viel. Binnen weinige ogenblikken was hij een lijk. 

*) kamizool = hemd

Overlijdingsakte

Citaten uit het fam. Bolt stamboomboek

Vraagt dus de vorige geslachten, en tekent op wat hunne vaderen verzameld hebben, want zelf zijn wij eerst van gisteren en weten niets. Job. 8:8-9.

In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal! Willem Bilderdijk.

Mens is slechts hij die verleden en toekomst levend in zijn hart draagt – want hij alleen staat boven het uur dat heden heet. Goethe.

Het is goed trots te zijn op onze voorouders, beter nog is het wanneer onze voorouders trots kunnen zijn op ons. Pieter Jelles Troelstra.

Wij vragen ons in deze tijd vaak af waar wij heengaan, wellicht ware het beter eens na te gaan vanwaar wij komen.